Altan Hukuk | Velayet Davaları

Velayet Davaları

 Velayet konusu Türk Medeni Kanunu’nun 335 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup buna göre: "Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir".

Velayet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda yasanın ana babaya yüklediği ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakların tümünü ifade eder.

Velayet hakkının yalnızca ana ya da babaya verilmesi kural ise de TMK m. 348. Maddesinde öngörülen durumlar gerçekleşmişse hakim, TMK m.182’nin kendisine tanıdığı takdir hakkını kullanarak velayetin hem anadan hem de babadan alınarak küçüğün kısıtlanmasına ve vesayet altına alınmasına karar verebilir. Diğer taraftan anne ve babanın her ikisinin de velayeti istememesi durumunda TMK m.347 uyarınca ve 2828 sayılı kanun hükümlerine göre karar verilmesi gerekir.

Hakim velayeti düzenlerken çocukların yararını, güvenliğini gözetmek zorundadır. Velayeti söz konusu olan çocuğun velayetinin hangi tara verilmesini istediği hususunda kendisi de dinlenmeli ve çocuğun istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizin de katılıp onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. Ve 6. Maddeleri gereği, idrak gücüne sahip olduğu iç hukuk tarafından kabul edilen çocuğun dinlenmesi ve onun ifade edeceği görüşe de önem verilip, deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Velayet düzenlemesi yapılırken 4787 sayılı kanunun 5. Maddesinde belirtilen uzman bilirkişilerden görüş alınarak birlikte değerlendirme yapılmalıdır. Taraflar çocukların durumu hakkında anlaşma yapabilir. Aile mahkemesi hakimi bu anlaşmayı çocuğun yararını da gözeterek uygun bulursa taraflar arasında bu düzenleme bağlayıcı olur.

  Boşanma davasında velayetin düzenlenmesi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, aile mahkemesi hakimi velayete ilişkin düzenleme yapmak ve çocuğun velayetini eşlerden birine vermek zorundadır. Velayet hakkının kullanılması sağlararası bir sözleşme ya da ölüme bağlı tasarrufla sınırlanamaz. Velayet hakkı münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olduğundan ana ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz. Boşanma davasında velayetin düzenlenmesi yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınır.

Velayetin geçici olarak düzenlenmesi:

  • Çocuğun güvenliği gerekli kılıyorsa ve koşulları varsa boşanma davasında hüküm kesinleşinceye kadar geçici velayet düzenlemesi yapılabilmekte ve tedbiren velayetin anne ya da babaya verilmesine karar verilebilmektedir. Velayetin geçici olarak düzenlenmesi istemi ancak taraf teşkili sağlandıktan sonra değerlendirilmelidir.
  • Mahkemece velayet düzenlemesi yapılırken çocuğun cinsiyeti, doğum tarihi-yaşı, eğitim durumu, eşlerden hangisinin yanında okuduğu, nüfus kaydı, sağlık durumu- hasta ise tedavi imkanları ve yaş grubunun göz önünde bulundurulması zorunludur.
  • Velayetin değiştirilmesi davası boşanma davasından bağımsız olarak açıldığı takdirde yetkili mahkeme kural olarak eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Velayet düzenlemesi yapıldığında mutlaka diğer taraf ile kişisel ilişki de kurulmalıdır. Velayet davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm oluşturmaz. Karar, değişen koşullara göre değiştirilebilir. Velayete ilişkin davalar kamu düzenine ilişkindir. Hakim, velayete ilişkin gerek gördüğü delilleri kendiliğinden toplayabilir. Velayete ilişkin davalarda tarafların gösterdiği bütün deliller toplanmadan velayete ilişkin karar verilemez. Velayete ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin olduğundan feragat edilemez. Velayete ilişkin davanın görülmesi esnasında çocuğun ergin olması durumunda dava konusuz kalır.

Velayetin değiştirilmesi davaları, üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve çocuğun üstün yararını ön planda tutan davalar olduğu için konusunda uzman bir velayet davası avukatından yardım almanız yararınıza olacaktır. Altan Hukuk Bürosu, Kayseri avukat, Kayseri boşanma avukatı ve Kayseri velayet davası avukatı olarak konusunda uzmanlaşmış avukatları ile hizmet vermektedir.

iletişim
© 2019 ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Tüm Hakları Saklıdır.