Altan Hukuk | Ecrimisil İntifatan Men

ECRİMİSİL TALEPLERİNDE İNTİFADAN MEN KOŞULU VE İSTİSNALARI

Günümüzde mirasçılar arasında yaşanan sorunlardan biri de, kalan mirasın intikal veya paylaştırma yapılmaksızın bir kısım mirasçılar tarafından kullanılmasıdır. Miras kapsamında kalan taşınmazların bir kısım mirasçı lar tarafından kullanılması ve ürünlerinden yararlanmasına karşın diğer mirasçıların bundan yararlanamaması ya da kendilerine pay verilmemesi karşısında yapılması gerekenler nelerdir? Hangi hukuki yollara başvurulması gerekir?

Kendilerine murislerinden miras payı intikal eden mirasçılar, iştirak halinde malik olup, hisse paylaşımı yapılana kadar bu birliktelik devam etmektedir. Mirasçılar arasında iştirak halindeki mülkiyetin, hisseli mülkiyete geçmesi, taraflar arasındaki miras taksim sözleşmesi ile yapılabileceği gibi ortaklığın giderilmesi ( izalei şüyu ) davası ile de olabilir. Bu şekilde paylaşım yapılmaksızın mirasçılar arasındaki ortaklık uzun yıllar boyunca devam edebilmekte, bir kısım mirasçılar miras payını aşacak şekilde miras konusu bağ, bahçe, tarla, ev veya işyerlerini fiili olarak kullanırken, diğer mirasçılar bu kullanımdan mahrum kalmaktadırlar.

Mirasçılardan miras konusu taşınmazları kullanamayanların fiilen kullanan mirasçılardan, bu yararlanma bedelini (ecrimisil) talep etmeleri için, kullananları "intifadan men" etmeleri gerekir. Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, payını kullanmasına engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki el atmanın önlenmesini ve/veya ecrimisil isteyebilir. Elbirliği mülkiyetinde de paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan ortaklar aleyhine ecrimisil davası açabilir. Geriye dönük olarak ecrimisil (yararlanma bedeli) talep edebilmek için intifadan men bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Kural olarak, kullanımdan men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil talep edemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi için, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak istediğinin davalı paydaşa bildirilmiş olması gerekmektedir. Uygulamada bu bildirim ecrimisil istenen tarafa noter aracılığı ile gönderilen ihtarname ile yapılmaktadır. İspat kolaylığı açısından en sağlıklısı da belirtilen şekilde bildirimde bulunmaktır.

Kural olarak ecrimisil geriye dönük olarak 5 yılı kapsayacak şekilde talep edilebilir. Ancak miras kapsamındaki kullanımlarda, bildirimde bulunmadan geriye dönük olarak diğer paydaşlardan ecrimisil talep edilemez. Ancak bu kuralın yerleşik Yargıtay içtihatları ile ortaya çıkmış bir takım istisnaları vardır. Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 09.06.2016 tarihli ve 2015 / 3581 E. – 2016 / 7039 K. Sayılı ilamında belirtildiği şekliyle bu istisnalardan bazıları şunlardır:

Ecrimisil istenen taşınmazın (bağ, bahçe gibi) doğal ürün veren yada (işyeri, konut gibi) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması, Paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi, Davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması, Davaya konu taşınmazın kamu malı olması halleridir. Yine paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belli bulunması durumunda, davacı paydaş tarafından davalı paydaş aleyhine bu taşınmaza ilişkin elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri dava açılması hallerinde yine intifadan men koşulu aranmaz. Bundan ayrı, taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halinde intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.
Yargıtay kararında belirtilen istisnaların varlığı halinde intifadan men koşulu aranmamaktadır. Bu nedenle, sayılan istisnalar dışındaki sebeplerin varlığı halinde intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacak ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, her türlü delille kanıtlanabilecektir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.02.2002 gün ve 2002/3-131 E, 2002/114 K sayılı ilamı).

  Bu davalarda başarılı sonuç elde edebilmek ve alacağınızın tamamına eksiksiz olarak kavuşabilmek adına ecrimisil davaları konusunda uzman bir ecrimisil avukatına danışmanız fazlası ile önem arz etmektedir. Altan Hukuk Bürosu, Kayseri avukat, Kayseri ecrimisil avukatı, miras hukuku avukatı ve Kayseri miras avukatı, ortaklığın giderilmesi davası, Kayseri ortaklığın giderilmesi avukatı olarak konusunda uzmanlaşmış avukatları ile hizmet vermektedir.

iletişim
© 2019 ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Tüm Hakları Saklıdır.